loading...

داوودقادرزاده بازدید : 140 سه شنبه 18 مهر 1402 نظرات (0)
دانلود اصل مقاله
نیما حمزه پور، عباس نظریان مادوانی، معصومه شهبازی، سردار قادری 

 چکیده

هدف از تحقيق حاضر، میزان آگاهی و علل استفاده از بازاریابی سبز در محصولات ورزشی (مطالعه موردی استان تهران) بود. روش تحقیق توصیفی- همبستگی است و به صورت میدانی انجام شده است. جامعه­‌ی آماری مشتریان فروشگاه‌های ورزشی استان تهران بودند و بر اساس روش مونرو تعداد 352 نفر به صورت تصادفی خوشه­‌ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات، از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. به منظور تحليل استنباطي براي نرمال بودن داده‌های تحقیق از آزمون کولموگروف- اسميرنوف و برای آزمون فرضیه‌های تحقیق از آزمون­های آماري تی، تحلیل واریانس (ANOVA) و مدل‌سازی معادلات ساختاری و با نرم افزار AMOS و نرم افزار آماری 22SPSS در سطح معنی­‌داري 05/0P   استفاده شد. یافته‌­های پژوهش نشان می­‌دهد که عواملی هم‌چون محصولات ورزشی سبز، تبلیغ سبز، قیمت سبز، سبک محصولات سبز و کیفیت محصولات سبز بر آگاهی و استفاده مشتریان از محصولات ورزشی تاثیرگذار است. همچنین بین آگاهی و علل استفاده از استفاده از محصولات سبز ورزشی از لحاظ مولفه­‌های جمعیت­‌شناختی (گروه‌های سنی، سطح تحصیلات و جنسیت) تفاوت وجود ندارد. تولیدکنندگان محصولات ورزشی سبز با توجه به مولفه­‌های نامبرده شده باید اقدام به طراحی، تولید و فروش محصولات ورزشی سبز نمایند.

کلمات کلیدی: آگاهی، بازاریابی سبز، محصولات ورزشی

ارسال نظر برای این مطلب

نظرات برای این پست غیر فعال میباشد .
شناسنامه نشریه
مدیرمسئول و سردبیر: داوود قادرزاده
دوره انتشار: فصلنامه
دبیر تخصصی: دکتر فرزاد رمضانی راد
ویراستار فنی: عایشه رحمتی
ویراستار ادبی: فوزیه قریشی بوکانی
شاپای الکترونیکی : 3479-2645
تبلیغات