loading...

داوودقادرزاده بازدید : 228 سه شنبه 18 مهر 1402 نظرات (0)
دانلود اصل مقاله

کمیل نژاد اکبر، اسوه حیدرنیا سماکوش، ابوالقاسم علیپور بایی

 چکیده

هدف از انجام پژوهش، بررسی نقش مدیریت استعداد و توانمندسازی روانشناختی کارکنان در پیش­بینی تغییر سازمانی خبرگزاری ایرنا از دیدگاه کارکنان این سازمان می‌باشد. مطالعه توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش 250 نفر از کارکنان شاغل خبرگزاری ایرنا و بر اساس جدول کرجسی- مورگان، 148 نفر بصورت نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. داده­‌ها با استفاده از سه پرسشنامه­‌ی مدیریت استعداد صیادی، محمدی و نیک­پور (1391)، توانمندسازی روانشناختی کارکنان اسپرتیز (1995) و تغییر سازمانی دانهام و همکاران (1998) جمع آوری شده است. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیری استفاده شد.یافته­‌های تحقیق نشان داد بین مدیریت استعداد و توانمندسازی روانشناختی کارکنان و ابعاد آن با تغییر سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیری نیز نشان داد پیش­بینی مدیریت استعداد و توانمندسازی روانشناختی کارکنان به گونه‌­ی معناداری (001/0>P) توان تبیین واریانس تغییر سازمانی در کارکنان خبرگزاری ایرنا را به میزان 42 درصد دارا است­. همچنین سه بعد مدیریت استعداد یعنی جذب استعداد، همسو­سازی و نگهداشت استعداد و توسعه استعداد پیش­بینی معنادار تغییر سازمانی است. از میان ابعاد توانمندسازی روانشناختی کارکنان، فقط معنی­داری در شغل، داشتن حق انتخاب، مؤثر بودن و مشارکت با دیگران پیش­بینی معناداری با تغییر سازمانی دارد.

کلیدواژه: مدیریت استعداد، توانمندسازی روانشناختی کارکنان، تغییر ­سازمانی

ارسال نظر برای این مطلب

نظرات برای این پست غیر فعال میباشد .
شناسنامه نشریه
مدیرمسئول و سردبیر: داوود قادرزاده
دوره انتشار: فصلنامه
دبیر تخصصی: دکتر فرزاد رمضانی راد
ویراستار فنی: عایشه رحمتی
ویراستار ادبی: فوزیه قریشی بوکانی
شاپای الکترونیکی : 3479-2645
تبلیغات