loading...

داوودقادرزاده بازدید : 138 سه شنبه 19 دی 1402 نظرات (0)

                                         دکتر محمدحسن شکی، سیاوش غلامی، ام البنین قاسمی حاجی                          دانلود مقاله

 چکیده

هدف از این پژوهش شناسایی شیوه‌های افزایش خلاقیت در کسب و کارهای روستایی خانگی زنان روستایی شهرستان ساری است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی _ پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل 140 نفر از اساتید خبره و زنان فعال کارهای خانگی شهرستان ساری هستند. حجم نمونه براساس فرمول كوكران 103 نفر به­دست آمده است. ابزار جمع‌آوری داده‌ها در روش کتابخانه‌ای شامل فیش‌برداری، بانک­‌های اطلاعاتی، اسناد و مدارک، اینترنت است. در روش میدانی درخصوص سؤالات کیفی از مصاحبه و سؤالات کمی از پرسشنامه استفاده شد. برای تهیه پرسشنامه با استفاده از تکنیک دلفی، ابتدا از نمونه مورد مطالعه خواسته شد شیوه‌های افزایش خلاقیت در کسب و کارهای روستایی خانگی را بیان کنند بعد از انجام سه مرحله و جمع‌آوری چک ­لیست‌ها، در مرحله اول یک پرسشنامه 54 سؤالی تهیه شد. سپس این پرسشنامه بین 30 نفر از  اساتید دانشگاه و زنان فعال کارهای خانگی توزیع شد. در مرحله دوم پس از آن‌که خبرگان به پرسشنامه پاسخ دادند از طریق روش تحلیل عاملی اکتشافی عوامل مهم‌­تر شناسایی و عوامل کم­ اهمیت­‌تر از فهرست حذف شدند. سپس، پرسشنامه دوم که حاوی14 مؤلفه اصلی بود بین خبرگان پخش شد. پس از پاسخ‌گویی به پرسشنامه در آخرین مرحله پرسشنامه نهایی را آماده شد و بین نمونه مورد مطالعه توزیع شد. جهت تحلیل داده‌ها از فنون آمار توصیفی و آمار استنباطی (تحلیل سلسله مراتبی AHP) در نرم افزار Expert Choise استفاده شد.نتایج حاصل نشان می‌دهد که شیوه های آشنایی با بازاریابی، آشنایی با راه‌اندازی کسب و کار کوچک، فراهم سازی تکنولوژی فراوری و بسته بندی محصولات، آشنایی با مدیریت مالی؛ استفاده از اطلاعات و تجارب موفق کارآفرینان، آشنایی با زنان کارآفرین برتر، بازدید از کسب و کارهای موفق ، بهره‌مندی از آموزش مجازی،" شناسایی شدند.

کلیدواژه: خلاقیت، کسب و کار خانگی، زنان روستایی

ارسال نظر برای این مطلب

نظرات برای این پست غیر فعال میباشد .
شناسنامه نشریه
مدیرمسئول و سردبیر: داوود قادرزاده
دوره انتشار: فصلنامه
دبیر تخصصی: دکتر فرزاد رمضانی راد
ویراستار فنی: عایشه رحمتی
ویراستار ادبی: فوزیه قریشی بوکانی
شاپای الکترونیکی : 3479-2645
تبلیغات